با عنوان :  مطالعه ساختاری مجموعه گنجشک ها در بالکن مجید دانش آراسته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: زبان و ادبیات فارسی

 عنوان:

مطالعه ساختاری ((مجموعه گنجشک ها در بالکن)) مجید دانش آراسته

استاد راهنما:

دکتر اکرم رحمانی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان           صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه پژوهش.. 3

1-2 اظهار مسأله. 5

1-3 سوالات پژوهش.. 6

1-4 اهمیت و ضرورت پژوهش.. 6

1-5 پیشینه پژوهش.. 6

1-6 اهداف پژوهش.. 6

1-7 فرضیه های پژوهش.. 7

1-8 تعاریف واژه های کلیدی.. 7

1-9 محدوده و قلمرو پژوهش.. 7

فصل دوم: بنیاد نظری (عناصرداستان)

2-1 طرح.. 9

2-1-1 انواع پیرنگ… 9

2-1-2 خصوصیات طرح.. 10

2-1-3 تفاوت داستان و طرح.. 11

2-2 عناصر ساختاری طرح.. 11

2-2-1 شروع. 12

2-2-2 ناپایداری.. 12

2-2-3 گسترش… 12

2-2-4 تعلیق.. 13

2-2-5 بحران. 14

2-2-6 اوج یا بزنگاه 14

2-2-7 گره گشایی.. 14

2-2-8 پایان. 15

2-3 موضوع. 15

2-3-1 انواع موضوع داستان. 16

2-3-2 تفاوت موضوع یا درونمایه. 16

2-4 شخصیت… 16

2-4-1 تعریف و پیشینه. 16

2-4-2 ویژگی های شخصیت… 18

2-4-3 طبقه بندی شخصیت… 19

2-4-3-1 شخصیت از نظر ماهیت… 19

2-4-3-2 شخصیت از جهت تحویل پذیری یا تحویل ناپذیری.. 19

2-4-3-3 شخصیت از نظر میزان گستردگی و کمال. 20

2-4-3-4 شحصیت از جهت نوع کاربرد. 21

2-4-3-5 شخصیت از نظر تأثیر داستانی.. 23

2-4-4 شیوه های شخصیت سازی.. 24

2-5 گفت و گو. 25

2-5-1 ویژگی های «گفت و گو» در شاهکارهای ادبی.. 26

2-5-2 کارکردهای گفت و گو. 26

2-5-3 سیاق گفت و گو. 27

2-5-4 انواع گفت و گو. 27

2-5-4-1 گفت و گوی دو طرفه و تک گویی.. 27

2-5-4-2 انواع تک گویی.. 27

2-6 لحن / نواخت… 28

2-6-1 تعریف… 28

2-6-2 انواع لحن.. 28

2-6-3 عناصر سازنده لحن.. 29

2-7 زاویه دید. 29

2-7-1 تعریف… 29

2-7-2 انواع زوایه ی دید. 30

2-7-2-1 زاویه دید بیرونی.. 30

2-7-2-2 زاویه ی دید درونی.. 31

2-7-3 زاویه دید متغیر و جا به جا شونده 31

2-8 صحنه. 31

2-8-1 اجزای صحنه. 32

2-8-2 شیوه ی صحنه پردازی.. 32

2-8-3 وظیفه صحنه. 33

2-9 زبان. 33

2-9-1 زیان از دیدگاه ادبیات داستانی.. 33

2-9-2 عناصر هویت دهنده ی زبان. 33

2-10 درونمایه و مضمون. 34

2-10-1 انواع درونمایه. 34

2-10-2 نحوه ی ارائه درونمایه. 35

فصل سوم: آثار و احوال مجید دانش آراسته

3-1 معرفي مولف و متن.. 37

فصل چهارم: مطالعه ساختاری مجموعه

4-1 داستان اول «احضار» 46

4-1-1 موضوع. 46

4-1-2 طرح.. 46

4-1-3 ساختار طرح.. 46

4-1-3-1 شروع. 46

4-1-3-2 ناپایداری.. 47

4-1-3-3 گسترش… 47

4-1-3-4 تعلیق.. 48

4-1-3-5 بحران. 48

4-1-3-6 نقطه ی اوج.. 48

4-1-3-7 گره گشایی.. 49

4-1-3-8 پایان. 49

4-1-4 پیرنگ بسته یا پیرنگ باز. 50

4-1-5 شخصیت… 50

4-1-5-1 شخصیت از نظر ماهیت…… 50

4-1-5-2 شخصیت از جهت اهمیت… 50

4-1-5-3 شخصیت از جهت تحول پذیری.. 51

4-1-5-4 شخصیت از جهت گستردگی و کمال. 51

4-1-5-5 شخصیت از جهت نوع کاربرد. 52

4-1-6 شیوه شخصیت پردازی.. 52

4-1-7 گفت و گو. 52

4-1-8 لحن.. 53

4-1-8-1 لحن کلی داستان. 53

4-1-8-2 لحن گفتاری شخصیت ها 53

4-1-9 زاویه دید. 54

4-1-10 صحنه. 55

4-1-10-1 محل جغرافیایی.. 55

4-1-10-2 کار و پیشه ی شخصیت ها 55

4-1-10-3 زمان. 55

4-1-10-4 محیط کلی و عمومی شخصیت ها 55

4-1-11 زبان داستان. 56

4-1-11-1 بهره گیری از زبان توصیف… 56

4-1-11-2 بهره گیری از اطناب… 56

4-1-12 درونمایه. 56

4-2 قصه ی دوم (تقویم دیواری) 56

4-2-1 موضوع. 56

4-2-2 طرح.. 57

4-2-3 ساختار طرح.. 57

4-2-3-1 شروع. 57

4-2-3-2 ناپایداری.. 57

4-2-3-3 گسترش… 57

4-2-3-4 تعلیق.. 58

4-2-3-5 بحران. 58

4-2-3-6 اوج.. 58

4-2-3-7 گره گشایی.. 58

4-2-3-8 پایان. 59

4-2-4 پیرنگ بسته یا پیرنگ باز. 59

4-2-5 شخصیت… 59

4-2-5-1 شخصیت از جهت اهمیت… 59

4-2-5-2 شخصیت از جهت گستردگی و کمال. 60

4-2-5-3 شخصیت از جهت نوع کاربرد. 60

4-2-6 شیوه شخصیت پردازی.. 61

4-2-7 گفت گو. 61

4-2-8 لحن.. 61

4-2-8-1 لحن کلی داستان. 61

4-2-8-2 لحن گفتاری شخصیت ها 61

4-2-9 زاویه دید. 62

4-2-10 اجزای صحنه. 62

4-2-10-1 محل جغرافیایی.. 62

4-2-10-2 کار و پیشه ی شخصیت ها 62

4-2-10-3 زمان. 63

4-2-10-4 محیط کلی و عمومی شخصیت ها 63

4-2-11 زبان داستان. 63

4-2-11-1 بهره گیری از توصیف… 63

4-2-11-2 بهره گیری از ضرب المثل (مثل سایر) 63

4-2-11-3 به کارگیری کلمات و ترکیبات خارجی.. 64

4-2-12 درون مایه. 64

4-3 داستان پنجم: سالن تابستانی.. 64

4-3-1 موضوع داستان پنجم. 64

4-3-2 طرح.. 64

4-3-3 ساختار طرح.. 65

4-3-3-1 شروع. 65

4-3-3-2 ناپایداری.. 65

4-3-3-3 گسترش… 65

4-3-3-4 تعلیق.. 66

4-3-3-5 بحران. 66

4-3-3-6 نقطه اوج.. 66

4-3-3-7 گره گشایی.. 67

4-3-3-8 پایان. 67

4-3-4 پیرنگ بسته یا پیرنگ باز. 67

4-3-5 شخصیت… 67

4-3-5-1 از نظر ماهیت… 67

4-3-5-2 شخصیت از نظر ماهیت… 68

4-3-5-3 شخصیت از جهت تحول پذیری.. 68

4-3-5-4 شخصیت از جهت گستردگی کمال. 68

4-3-5-5 شخصیت از جهت نوع کاربرد. 68

4-3-6 شیوه شخصیت پردازی.. 69

4-3-7 گفت و گو. 69

4-3-8 لحن.. 70

4-3-8-1 لحن کلی داستان. 70

4-3-8-2 لحن گفتاری شخصیت ها 70

4-3-9 زاویه دید. 70

4-3-10 صحنه. 71

4-3-10-1 کار و پیشه ی شخصیت ها 71

4-3-10-2 زمان. 71

4-3-10-3 محیط کلی و عمومی شخصیت ها 71

4-3-11 زبان داستان. 71

4-3-11-1 توصیف… 72

4-3-11-2 به کارگیری کلمات و ترکیبات عامیانه. 72

4-3-11-3 بهره گیری از ضرب المثل (مثل سایر) 72

4-3-12 درونمایه. 72

4-3-13 موضوع. 73

4-3-14 طرح.. 73

4-3-15 ساختار طرح.. 73

4-3-15-1 شروع. 73

4-3-15-2 ناپایداری.. 73

4-3-15-3 گسترش… 74

4-3-15-4 تعلیق.. 74

4-3-15-5 بحران. 74

4-3-15-6 اوج.. 75

4-3-15-7 گره گشایی.. 75

4-3-15-8 پایان. 75

4-3-16 پیرنگ بسته یا پیرنگ باز. 76

4-3-17 شخصیت… 76

4-3-17-1 شخصیت از نظر ماهیت… 76

4-3-17-2 شخصی از جهت اهمیت… 76

4-3-17-3 شخصیت از جهت تحول پذیری.. 77

4-3-17-4 شخصیت از جهت گستردگی و کمال. 77

4-3-17-5 شخصیت از جهت نوع کاربرد. 78

4-3-18 شیوه شخصیت پردازی.. 78

4-3-19 گفت و گو. 79

4-3-20 لحن.. 79

4-3-20-1 لحن کلی داستان. 79

4-3-20-2 لحن گفتاری شخصیت ها 79

4-3-21 زاویه ی دید. 80

4-3-22 اجزای صحنه. 80

4-3-22-1 محل جغرافیایی.. 80

4-3-22-2 کار و پیشه ی شخصیت ها 81

4-3-22-3 زمان. 81

4-3-22-4 محیط کلی و عمومی شخصیت ها 81

4-3-23 زبان داستان. 81

4-3-23-1 توصیف… 81

4-3-23-2 بهره گیری از ضرب المثل / مثل سائر. 81

4-3-23-3 بهره گیری از کلمات عامیانه. 82

4-3-24 درون مایه. 82

4-4 داستان هفتم: خط حایل بین شما 83

4-4-1 موضوع. 83

4-4-2 طرح.. 83

4-4-3 ساختار طرح.. 83

4-4-3-1 شروع. 83

4-4-3-2 ناپایداری.. 83

4-4-3-3 گسترش… 84

4-4-3-4 تعلیق.. 84

4-4-3-5 بحران. 84

4-4-3-6 نقطه ی اوج.. 84

4-4-3-7 گره گشایی.. 85

4-4-3-8 پایان. 85

4-4-4 پیرنگ بسته یا پیرنگ باز. 85

4-4-5 شخصیت… 85

4-4-5-1 شخصیت از نظر ماهیت… 85

4-4-5-2 شخصیت از جهت اهمیت… 85

4-4-5-3 شخصیت از جهت تحول پذیری.. 86

4-4-5-4 شخصیت از جهت گستردگی و کمال. 86

4-4-5-5 شخصیت از جهت نوع کاربرد. 86

4-4-6 شیوه شخصیت پردازی.. 86

4-4-7 گفت و گو. 87

4-4-7-1 کارکرد گفت و گو. 87

4-4-8 لحن.. 87

4-4-8-1 لحن کلی داستان. 87

4-4-8-2 لحن گفتاری شخصیت ها 87

4-4-9 زاویه دید. 88

4-4-10 اجزای صحنه. 88

4-4-10-1 محل جغرافیایی.. 88

4-4-10-2 کار و پیشه ی شخصیت ها 88

4-4-10-3 زمان. 88

4-4-10-4 محیط کلی و عمومی شخصیت ها 89

4-4-11 زبان داستان. 89

4-4-11-1 بهره گیری از توصیف… 89

4-4-11-2 بهره گیری از ضرب المثل/ مثل سائر. 89

4-4-11-3 بهره گیری از کلمات عامیانه. 89

4-4-12 درون مایه. 90

4-5 قصه ی هشتم: گنجشک ها در بالکن.. 90

4-5-1 موضوع. 90

4-5-2 طرح.. 90

4-5-3 ساختار طرح.. 91

4-5-3-1 شروع. 91

4-5-3-2 ناپایداری.. 91

4-5-3-3 گسترش… 91

4-5-3-4 تعلیق.. 91

4-5-3-5 بحران. 92

4-5-3-6 نقطه ی اوج.. 92

4-5-3-7 گره گشایی.. 92

4-5-3-8 پایان. 93

4-5-4 پیرنگ بسته یا پیرنگ باز. 93

4-5-5 شخصیت… 93

4-5-5-1 شخصیت از نظر ماهیت… 93

4-5-5-2 شخصیت از جهت ماهیت… 93

4-5-5-3 شخصیت از جهت تحول پذیری.. 94

4-5-5-4 شخصیت از جهت گستردگی و کمال. 94

4-5-5-5 شخصیت از جهت نوع کاربرد. 94

4-5-6 شیوه شخصیت پردازی.. 94

4-5-7 گفت و گو. 94

4-5-8 لحن.. 95

4-5-8-1 لحن کلی داستان. 95

4-5-8-2 لحن گفتاری شخصیت ها 95

4-5-9 زاویه ی دید. 96

4-5-10 صحنه. 96

4-5-10-1 محل جغرافیایی.. 96

4-5-10-2 کار و پیشه ی شخصیت ها 96

4-5-10-3 زمان. 96

4-5-10-4 محیط کلی و عمومی شخصیت ها 96

4-5-11 زبان داستان. 97

4-5-11-1 بهره گیری از توصیف… 97

4-5-11-2 بهره گیری از کلمات عامیانه. 97

4-5-12 درون مایه. 97

4-6 داستان نهم: آبشار. 97

4-6-1 موضوع. 97

4-6-2 طرح.. 97

4-6-3 ساختار طرح.. 98

4-6-3-1 شروع. 98

4-6-3-2 ناپایداری.. 98

4-6-3-3 گسترش… 98

4-6-3-4 تعلیق.. 98

4-6-3-5 بحران. 99

4-6-3-6 نقطه ی اوج.. 99

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-6-3-7 گره گشایی.. 99

4-6-3-8 پایان. 99

4-6-4 پیرنگ بسته یا پیرنگ باز. 100

4-6-5 شخصیت… 100

4-6-5-1 شخصیت از نظر ماهیت… 100

4-6-5-2 شخصیت از جهت اهمیت… 100

4-6-5-3 شخصت از جهت تحول پذیری.. 100

4-6-5-4 شخصیت از جهت گسترگی و کمال. 100

4-6-5-5 شخصیت از جهت نوع کاربرد. 101

4-6-6 شیوه شخصیت پردازی.. 101

4-6-7 لحن.. 101

4-6-7-1 لحن کلی داستان. 101

4-6-7-2 لحن گفتاری شخصیت ها 102

4-6-8 زاویه ی دید. 102

4-6-9 صحنه. 102

4-6-9-1 محل جغرافیایی.. 102

4-6-9-2 کار و پیشه شخصیت ها 102

4-6-9-3 زمان. 102

4-6-9-4 محیط کلی و عمومی شخصیت ها 102

4-6-10 زبان داستان. 103

4-6-10-1 بهره گیری از توصیف… 103

4-6-11 درون مایه. 103

4-7 داستان دهم: یکی از هزار. 103

4-7-1 موضوع. 103

4-7-2 طرح.. 103

4-7-3 ساختار طرح.. 104

4-7-3-1 ساختار طرح.. 104

4-7-3-2 ناپایداری.. 104

4-7-3-3 گسترش… 104

4-7-3-4 تعلیق.. 104

4-7-3-5 بحران. 105

4-7-3-6 نقطه ی اوج.. 105

4-7-3-7 گره گشایی.. 105

4-7-3-8 پایان. 105

4-7-4 پیرنگ بسته یا پیرنگ باز. 106

4-7-5 شخصیت… 106

4-7-5-1 شخصیت از نظر ماهیت… 106

4-7-5-2 شخصیت از جهت اهمیت… 106

4-7-5-3 شخصیت از جهت تحول پذیری.. 106

4-7-5-4 شخصیت از جهت گستردگی و کمال. 106

4-7-5-5 شخصیت از نظر نوع کاربرد. 107

4-7-6 شیوه شخصیت پردازی.. 107

4-7-7 گفت و گو. 107

4-7-8 لحن.. 108

4-7-8-1 لحن کلی داستان. 108

4-7-8-2 لحن گفتاری شخصیت ها 108

4-7-9 زاویه ی دید. 109

4-7-10 اجزای صحنه. 109

4-7-10-1 محل جغرافیایی.. 109

4-7-10-2 کار و پیشه ی شخصیت ها 109

4-7-10-3 زمان. 109

4-7-10-4 محیط کلی و عمومی شخصیت ها 109

4-7-11 زبان داستان. 110

4-7-12 درون مایه. 110

4-8 داستان یازدهم: مشایعت کنندگان. 110

4-8-1 موضوع. 110

4-8-2 طرح.. 110

4-8-3 ساختار طرح.. 111

4-8-3-1 شروع. 111

4-8-3-2 ناپایداری.. 111

4-8-3-3 گسترش… 111

4-8-3-4 تعلیق.. 111

4-8-3-5 بحران. 112

4-8-3-6 نقطه ی اوج.. 112

4-8-3-7 گره گشایی.. 112

4-8-3-8 پایان. 112

4-8-4 پیرنگ بسته یا پیرنگ باز. 113

4-8-5 شخصیت… 113

4-8-5-1 شخصیت از نظر ماهیت… 113

4-8-5-2 شخصیت غیر بشر. 113

4-8-5-3 شخصیت از جهت اهمیت… 113

4-8-5-4 شخصیت از جهت تحول پذیری.. 113

4-8-5-5 شخصیت از جهت گستردگی و کمال. 113

4-8-5-6 شخصیت از جهت نوع کاربرد. 114

4-8-6 شخصیت پردازی.. 114

4-8-7 گفت و گو. 114

4-8-8 لحن.. 115

4-8-8-1 لحن کلی داستان. 115

4-8-8-2 لحن گفتاری شخصیت ها 115

4-8-9 زاویه دید. 115

4-8-10اجزای صحنه. 115

4-8-10-1 محل جغرافیایی.. 115

4-8-10-2 کار و پیشه ی شخصیت… 115

4-8-10-3 زمان. 116

4-8-10-4 محیط کلی و عمومی شخصیت ها 116

4-8-11 زبان داستان. 116

4-8-11-1 بهره گیری از توصیف… 116

4-8-11-2 بهره گیری از ابیات شاعر. 116

4-8-11-3 بهره گیری از تشبیه. 116

4-8-12 درون مایه. 117

4-9 داستان دوازدهم : عشق فقیر من.. 117

4-9-1 موضوع. 117

4-9-2 طرح.. 117

4-9-3 ساختار طرح.. 117

4-9-3-1 شروع. 117

4-9-3-2 ناپایداری.. 117

4-9-3-3 گسترش… 118

4-9-3-4 تعلیق.. 118

4-9-3-5 بحران. 118

4-9-3-6 نقطه اوج.. 118

4-9-3-7 گره گشایی.. 119

4-9-3-8 پایان. 119

4-9-4 پیرنگ باز یا پیرنگ بسته. 119

4-9-5 شخصیت… 119

4-9-5-1 شخصیت از نظر ماهیت… 119

4-9-5-2 شخصیت از جهت اهمیت… 119

4-9-5-3 شخصیت از جهت تحول پذیری.. 120

4-9-5-4 شخصیت از جهت گستردگی و کمال. 120

4-9-5-5 شخصیت از جهت نوع کاربرد. 120

4-9-6 شیوه ی شخصیت پردازی.. 120

4-9-7 گفت و گو. 120

4-9-8 لحن.. 121

4-9-8-1 لحن کلی داستان. 121

4-9-8-2 لحن گفتاری شخصیت ها 121

4-9-9 زاویه دید. 121

4-9-10 اجزای صحنه. 122

4-9-10-1 محل جغرافیایی.. 122

4-9-10-2 کار و پیشه ی شخصیت ها 122

4-9-10-3 زمان. 122

4-9-10-4 محیط کلی و عمومی شخصیت ها 122

4-9-11 زبان داستان. 122

4-9-11-1 بهره گیری از توصیف… 122

4-9-12 درون مایه. 123

4-10 داستان سیزدهم: اعلیحضرت… 123

4-10-1 موضوع. 123

4-10-2 طرح.. 123

4-10-3 ساختار طرح.. 123

4-10-3-1 شروع. 123

4-10-3-2 ناپایداری.. 124

4-10-3-3 گسترش… 124

4-10-3-4 تعلیق.. 124

4-10-3-5 بحران. 125

4-10-3-6 نقطه اوج.. 125

4-10-3-7 گره گشایی.. 125

4-10-4-8 پایان. 125

4-10-5 پیرنگ بسته تا پیرنگ باز. 125

4-10-6 شخصیت… 126

4-10-6-1 شخصیت از نظر ماهیت… 126

4-10-6-2 شخصیت از جهت اهمیت… 126

4-10-6-3 شخصیت از جهت تحویل پذیری.. 126

4-10-6-4 شخصیت از جهت گستردگی و کمال. 126

4-10-6-5 شخصیت از جهت نوع کارکرد. 126

4-10-7 شیوه ی شخصیت پردازی.. 127

4-10-8 گفت و گو. 127

4-10-9 لحن.. 128

4-10-9-1 لحن گفت شخصیت ها 128

4-10-10 زاویه دید. 129

4-10-11 اجزای صحنه. 129

4-10-11-1 محل جغرافیایی.. 129

4-10-11-2 کار و پیشه ی شخصیت… 129

4-10-11-3 زمان. 129

4-10-11-4 محیط کلی و عمومی شخصیت ها 130

4-10-12 زبان داستان. 130

4-10-12-1 بهره گیری از توصیف… 130

4-10-12-2 بهره گیری از ضرب المثل (مثل سائر) 130

4-10-12-3 بهره گیری از اشعار و ابیات شاعران. 130

4-10-12-4 ذکر نام بعضی از شاعران و اشخاص…. 130

4-10-12-5 بهره گیری از کلمات عامیانه و بی ادبانه. 131

4-10-13 درون مایه. 131

4-11 داستان چهاردهم: اجرای مردمی.. 131

14-11-1 موضوع. 131

4-11-2 طرح.. 131

14-11-3 ساختار طرح.. 131

4-11-3-1 شروع. 132

4-11-3-2 ناپایداری.. 132

4-11-3-3 گسترش… 132

4-11-3-4 تعلیق.. 132

4-11-3-5 بحران. 133

4-11-3-6 نقطه ی اوج.. 133

4-11-3-7 پایان. 133

4-11-4 پیرنگ بسته یا پیرنگ باز. 133

4-11-5 شخصیت… 134

4-11-5-1 شخصیت از نظر ماهیت هستند. 134

4-11-5-2 شخصیت از جهت اهمیت… 134

4-11-5-3 شخصیت از جهت تحویل پذیری.. 134

4-11-5-4 شخصیت از جهت گستردگی و کمال. 134

4-11-5-5 شخصیت از جهت نوع کاربرد. 134

4-11-6 شیوه شخصیت پردازی.. 135

4-11-7 گفت و گو. 135

4-11-8 لحن.. 136

4-11-8-1 لحن کلی داستان. 136

4-11-8-2 لحن گفتاری شخصیت ها 136

4-11-9 زاویه دید. 136

4-11-10 اجزای صحنه. 137

4-11-10-1 محل جغرافیایی.. 137

4-11-10-2 کار و پیشه ی شخصیت ها 137

4-11-10-3 زمان. 137

4-11-10-4 محیط کلی و عمومی شخصیت ها 137

4-11-11 زبان داستان. 137

4-11-11-1 بهره گیری از توصیف… 137

4-11-11-2 بهره گیری از ضرب المثل/ مثل سائر. 138

4-11-11-3 ذکر نام شاعران. 138

4-11-12 درونمایه. 138

4-12 داستان پانزدهم: شهر کوران. 138

4-12-1 موضوع. 138

4-12-2 طرح.. 138

4-12-3 ساختار طرح.. 138

4-12-3-1 شروع. 139

4-12-3-2 ناپایداری.. 139

4-12-3-3 گسترش… 139

4-12-3-4 تعلیق.. 139

4-12-3-5 بحران. 139

4-12-3-6 نقطه ی اوج.. 140

4-12-3-7 پایان. 140

4-12-4 پیرنگ بسته یا پیرنگ باز. 140

4-12-5 شخصیت… 141

4-12-5-1 شخصیت از نظر ماهیت… 141

4-12-5-2 شخصیت از جهت اهمیت… 141

4-12-5-3 شخصیت از جهت تحول پذیری.. 141

4-12-5-4 شخصیت از جهت گستردگی و کمال. 141

4-12-5-5 شخصیت از نطر نوع کاربرد. 142

4-12-6 شیوه شخصیت پردازی.. 142

4-12-7 گفت و گو. 142

4-12-8 لحن.. 143

4-12-8-1 لحن کلی داستان. 143

4-12-8-2 لحن گفتاری شخصیت ها 143

4-12-9 زاویه دید. 143

4-12-10 اجزای صحنه. 144

4-12-10-1 محل جغرافیایی.. 144

4-12-10-2 کار پیشه ی شخصیت ها 144

4-12-10-3 زمان. 144

4-12-10-4 محیط کلی و عمومی شخصیت ها 144

4-12-11 زبان داستان. 145

4-12-11-1 بهره گیری از توصیف… 145

4-12-11-2 بهره گیری از ضرب المثل / (مثل سائر) 145

4-12-11-3 بهره گیری از اشعار و ابیات شاعران. 145

4-12-11-4 بهره گیری از کلمات عامیانه. 145

4-12-12 درون مایه. 146

4-13 داستان شانزدهم کوچه های پیر. 146

4-13-1 موضوع. 146

4-13-2 طرح.. 146

4-13-3 ساختار طرح.. 146

4-13-3-1 شروع. 146

4-13-3-2 ناپایداری.. 147

4-13-3-3 گسترش… 147

4-13-3-4 تعلیق.. 147

4-13-3-5 بحران. 148

4-13-3-6 نقطه ی اوج.. 148

4-13-3-7 گره گشایی.. 148

4-13-3-8 پایان. 149

4-13-4 پیرنگ بسته یا پیرنگ باز. 149

4-13-5 شخصیت… 149

4-13-5-1 شخصیت از نظر ماهیت… 149

4-13-5-2 شخصیت از جهت اهمیت… 150

4-13-5-3 شخصیت از جهت تحول پذیری.. 150

4-13-5-4 شخصیت از جهت گستردگی و کمال. 150

4-13-5-5 شخصیت از جهت از نوع کاربرد. 151

4-13-6 شیوه شخصیت پردازی.. 151

4-13-7 گفت و گو. 151

4-13-8 لحن داستان. 152

4-13-8-1 لحن کلی داستان. 152

4-13-8-2 لحن گفتاری شخصیت ها 152

4-13-9 زاویه ی دید. 153

4-13-10 صحنه. 153

4-13-10-1 محل جغرافیایی.. 153

4-13-10-2 زمان. 154

4-13-10-3 محیط کلی و عمومی شخصیت ها 154

4-13-11 زبان داستان. 154

4-13-11-1 بهره گیری از توصیف… 154

4-13-11-2 بهره گیری از ضرب المثل / مثل سائر. 154

4-13-11-3 بهره گیری از کلمات عامیانه و محلی.. 155

4-13-11-4 ذکر اسامی نویسندگان و اشخاص…. 155

4-13-12 درون مایه. 155

4-14داستان هیجدهم: فردا چه روزی می باشد… 156

4-14-1 موضوع. 156

4-14-2 طرح.. 156

4-14-3 ساختار طرح.. 156

4-14-3-1 شروع. 156

4-14-3-2 ناپایداری.. 157

4-14-3-3 گسترش… 157

4-14-3-4 تعلیق.. 157

4-14-3-5 بحران. 157

4-14-3-6 نقطه ی اوج.. 158

4-14-3-7 گره گشایی.. 158

4-14-3-8 پایان. 158

4-14-4 پیرنگ بسته یا پیرنگ باز. 158

4-14-5 شخصیت… 158

4-14-5-1 شخصیت از نظر ماهیت… 158

4-14-5-2 شخصیت از جهت اهمیت… 159

4-14-5-3 شخصیت از جهت تحول پذیری.. 159

4-14-5-4 شخصیت از جهت گستردگی و کمال. 159

4-14-5-5 شخصیت از جهت نوع کاربرد. 159

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-14-6 شیوه ی شخصیت پردازی.. 160

4-14-7 گفت و گو. 160

4-14-8 لحن.. 161

4-14-8-1 لحن کلی داستان. 161

4-14-9 زاویه دید. 161

4-14-10 اجزای صحنه. 161

4-14-10-1 محل جغرافیایی.. 161

4-14-10-2 کار و پیشه ی شخصیت ها 162

4-14-10-3 زمان. 162

4-14-10-4 محیط کلی و عمومی شخصیت ها 162

4-14-11 زبان داستان. 162

4-18-11-1 بهره گیری از توصیف… 162

4-14-11-2 بهره گیری از ضرب المثل / مثل سایر. 162

4-14-11-3 ذکر نام بعضی از نویسندگان. 163

4-14-12 درون مایه. 163

4-15 داستان نوزدهم: پرسه ای در قاب عکس کلاس پنجم ابتدایی.. 163

4-15-1 موضوع. 163

4-15-2 طرح.. 163

4-15-3 ساختار طرح.. 163

4-15-3-1 شروع. 163

4-15-3-2 ناپایداری.. 164

4-15-3-3 گسترش… 164

4-15-3-4 تعلیق.. 164

4-15-3-5 بحران. 164

4-15-3-6 نقطه اوج.. 164

4-15-3-7 گره گشایی.. 165

4-15-3-8 پایان. 165

4-15-4 پیرنگ بسته یا پیرنگ باز. 165

4-15-5 شخصیت… 165

4-15-5-1 شخصیت از جهت اهمیت… 165

4-15-5-2 شخصیت از جهت تحول پذیری.. 166

4-15-5-3 شخصیت از لحاظ گستردگی و کمال. 166

4-15-5-4 شخصیت از نظر نوع کاربرد. 166

4-15-6 شیوه شخصیت پردازی.. 167

4-15-7 گفت و گو. 167

4-15-8 لحن.. 168

4-15-8-1 لحن کلی داستان. 168

4-15-8-2 لحن گفتاری شخصیت ها 168

4-15-9 زاویه دید. 169

4-15-10 اجزای صحنه. 169

4-15-10-1 محل جغرافیایی.. 169

4-15-10-2 کارو پیشه ی شخصیت ها 169

4-15-10-3 زمان. 170

4-15-10-4 محیط کلی و عمومی داستان. 170

4-15-11 زبان داستان. 170

4-15-11-1 بهره گیری از توصیف… 170

4-15-11-2 بهره گیری از کلمات عامیانه. 170

4-15-12 درون مایه. 170

فصل پنجم: نتایج، پیشنهادات

5-1 نتیجه. 172

5-2 پیشنهادات… 174

منابع و مآخد. 179

چکیده

داستان کوتاه، به شکل والگوی امروزی در قرن نوزدهم ظهور نمود و روایت کوتاهی می باشد که حادثه وعمل واحدی را در برهه ای از زمان گزارش می کند که بتوان آن را در یک وهله خواند. مجموعه داستان های کوتاه «گنجشک ها در بالکن» مجید دانش آراسته یکی از داستان های کوتاه می باشد که در این پژوهش از لحاظ طرح، عناصر ساختاری طرح، موضوع، شخصیت، گفت و گو، لحن، زاویه دید، صحنه، زبان و درونمایه به روش کتابخانه ای به صورت توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. طرح بیشترداستان ها یاد آور خاطرات گذشته می باشد که در ذهن مخاطب ترسیم می گردد. از لحاظ ساختاری نویسنده کوشش بر آن داشته می باشد تا در مورد تمام مولفه ها از یک ساختار مشابه بهره گیری کند. نویسنده در این اثر از موضوعات متنوع مسایل بهره گیری نموده می باشد. شخصیت ها در داستان ها انسانی و غیر انسانی، اصلی و فرعی، ایستا و پویا، ساده و جامع، قالبی و غیره می باشند. گفت و گو به صورت مستقیم، دو طرفه می باشد، تک گویی و نمایشی بوده و از لحن توصیفی بهره گیری شده می باشد. لحن کلی داستان توصیفی و حاصل تجربه ی شخصی نویسنده یا راوی می باشد و گاهی هم انتقادی می باشد. بیشتر داستان ها از زاویه دید دانای کل روایت شده می باشد و خواننده حضور نویسنده را به عنوان راوی در کل داستان حس می ‌کند. در صحنه های داستان از محل جغرافیایی، کار و پیشه ی شخصیت ها، زمان و محیط کلی و عمومی شخصیت ها بهره گیری شده می باشد. زبان داستان ها روان، گاهی همراه با توصیف و ضرب المثل و کلمات و اصطلاحات عامیانه اظهار شده می باشد. درونمایه در این داستان ها شامل در نظر داشتن رویاپردازی، مقاومت و صبر در برابر مصایب و معضلات و قدردانی از همنوعان در زمان حیات می باشد. مهمترین ویژگی داستا ن های دانش آراسته مبتنی بر واقعیت گرایی و تعلیم اصول اخلاقی می باشد که برای نیل به این مهم در بیشتر داستان ها از عنصر درونمایه بهره برده می باشد. نثر داستان ها به صورت ساده و به گونه ای مستقیم و بدون پیچیدگی اظهار می گردد و از عناصر سازنده زبان که شامل توصیف و بکارگیری کلمات و ترکیبات عامیانه و ضرب المثل ها می باشد، بهره گیری شده می باشد.

کلید واژه: عناصر داستان، داستان کوتاه، مجید دانش آراسته، شخصیت، تجزیه و تحلیل، ساختار

فصل اول (کلیات پژوهش)

1-1 مقدمه پژوهش

داستان کوتاه، به شکل والگوی امروزی در قرن نوزدهم ظهور نمود. اولین بار، ادگار آلن پو، در سال 1842 اصول انتقادی وفنی خاصی را ارایه داد که تفاوت میان شکل های کوتاه وبلند داستان نویسی رامشخص می‌نمود، اما بر خلاف اصولی که پو ارایه داده بود، داستان های کوتاهی که در قرن نوزدهم نوشته می گردید، ساختمانی حساب شده و محکم نداشت و به آن ها، قصه، طرح، لطیفه وحتی مقاله می گفتند.

براندر ماتیوز منتقد آمریکایی(1852-1929)صاحب کتاب ((فلسفه داستان کوتاه )) در سال 1885، اولین بار اصطلاح داستان کوتاه رادر زبان انگلیسی پیشنهاد نمود و داستان کوتاه را از داستانی که کوتاه شده بود تمایز قائل گردید واز آن تاریخ، اصطلاح داستان کوتاه برای گونه های متنوع این نوع داستان در زبان انگلیسی متداول گردید. (میرصادقی، 1376: 256)

ادگارآلن پو و گوگول دو نویسنده هستند که از آنها به عنوان پدران داستان کوتاه به مفهوم امروزی آن نام می برند. این دو نویسنده هم زمان یعنی در سال 1809 به دنیا امده اند و هر دو عمر کوتاه و پر ادباری داشتند ودر سال های نزدیک به هم مردند. پو، در سال 1849و گوگول سه سال بعد از او در سال 1852 در گذشت. تاثیری که هر کدام از آنها بر داستان کوتاه نویسان بعد از خودشان گذاشتند، از اهمیت بنیادی بسیاری برخوردار می باشد. (همان: 257)

بعد از این دو آغاز گر نوآور و مبتکر، داستان کوتاه نویسان دیگری آمدندو انواع داستان های کوتاه و داستان‌های بلند و رمان های کوتاه را به وجود آوردند.

داستان کوتاه می باشد که حادثه وعمل واحدی را در برشی از زمان گزارش کند و بتوان آن را در یک وهله خواند. در این روایت خلاقه شخصیت های محدود در اقدام حادثه واحدی شرکت دارند. داستان کوتاه خوب بایستی بدرخشد، خواننده را به هیجان آورد و در او اثر کند. سه شاخصه ی بزرگ داستان کوتاه عبارت می باشد از: حادثه واحد، تاثیر واحد و محدویت زمان وشخصیت. (همان: 257)

در ادبیات ایران حکایت کوتاه تاریخی و تعلیمی بسیاری می یابیم که شباهت های زیادی با داستان کوتاه دارند. اما داستان کوتاه به معنی امروزین، نخستین بار درسال 1300 شمسی با انتشار یکی بود ویکی نبود محمد علی جمال زاده (1270-1377ش) در ایران پا گرفت و از نام آوران کوتاه میتوان به این نویسندگان تصریح نمود: صادق هدایت (1281-1330ش)، بزرگ علوی(1282-1377ش)، صادق چوبک (1295-1377ش)، سیمین دانشور(ت1300ش)، جلال آل احمد و جمال میر صادقی… . (رهنما، 1363: 52)

پایان نامه کنونی درمورد تحلیل ساختاری مجموعه داستانهای کوتاه و گنجشک ها در بالکن نوشته «مجید دانش آراسته» نویسنده اهل گیلان و ساکن رشت می باشد که در سال 1389 چاپ شده می باشد. پایان نامه پیش روی درپنج فصل تنظیم شده می باشد. در فصل اول به کلیات پژوهش پرداخته شده می باشد و فصل دوم در بردارنده بنیاد نظری می باشد که براساس نظریه های اثبات شده به تعریف ساختار، موضوع، طرح و اجزای ساختاری طرح، شخصیت وانواع آن گفت وگو و انواع لحن وانواع آن، زاویه دید، صحنه و اجزای آن، عناصر سازنده زبان داستان ودرونمایه تصریح کردیم.

در فصل سوم پایان نامه به معرفی متن مؤلف اختصاص دارد، به زندگینامه ومعرفی دانش آراسته از دیدگاه نویسندگان مختلف وخدمات اجتماعی وادبی و… که درجهات مختلف انجام داده می باشد وبه معرفی مجموعه ((گنجشک ها در بالکن)) پرداخته ایم

فصل چهارم به تجزیه وتحلیل ساختار داستان اختصاص دارد. ترتیب تجزیه و تحلیل ساختاری در داستان رعایت گردیده می باشد بدین معنی که هر داستان اول موضوع وبعد طرح وساختارطرح، شخصیت و…. مطالعه شده می باشد تا آخرداستان به همین ترتیب اقدام گردیده می باشد.

در فصل پنجم به نتیجه حاصل از تجزیه وتحلیل فصل چهارم پرداخته شده می باشد، و در پایان، منابع و مأخذ ذکرگردیده می باشد.

1-2 اظهار مسأله

ساختار مفهوم وسیع وپیچیده می باشد و درمورد آن اختلاف هست اما فرض اصلی ساختار گرایی این می باشد که فعالیت آدمی وفراوردهای آن حتی خود ادراک و تفکر چیزهای ساختگی اند نه طبیعی. (احمدی، 1378: 42) ساختار در اصل ساختن می باشد و هدف تحلیل که فهم آن از راه ارجاع نزدیک به مفاهیم نظام و ارزش انجام می شود، بنا به تعریفی که در نشانه شناسی از آنها میشود، یک ساختار نظم وترتیبی صرفا مکانیکی وخالی از معنا نیست. کار اصلی ساختار، تحلیل ساختاری یک اثر به توضیح زیر می باشد: مشخص کردن اجزاء وعناصر تشکیل دهنده ساختار اثر، مطالعه روابط و مناسبات میان آنها وشناخت صورتهای دلالت گری که وجود معنا را امکانپذیر می کند. (داد، 1390: 117)

داستان کوتاه شاخه ای از ادبیات داستانی منثور به شمار می رود که تقریبأ صدو پنجاه سال از پیرایش آن در جهان سپری می گردد. این گونه ادبی از قرن نوزدهم در ملل اروپایی و آمریکایی با پیشگامی اسکار آلن پو نویسنده روسی وارد حیطه وجود نهاد و در ایران با مجموعه یکی بود یکی نبود (1201) محمدعلی جمال زاده آغاز گردید.

 تعداد صفحه :209