با عنوان : ارائه ساختار نرخ تعرفه بار و مسافر در راه آهن ایران

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ارائه ساختار نرخ تعرفه بار و مسافر در راه آهن ایران

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

در ميان شيوه هاي حمل و نقل ، راه آهن به دليل مزاياي خاص خود از اهميت قابل توجهي برخوردار می باشد . در همين راستا براي توسعه راه آهن و افزايش سهم آن در حمل و نقل کشور سياست هاي گوناگون مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. اطلاع از کشش تقاضا و عرضه حمل، علاوه بر اين که ما را در تصميم گيري و انتخاب عرضه کنندگان خدمات ياري مي دهد، قدرت و توان انعطاف عرضه کنندگان پیش روی تأمين کنندگان مواد اوليه را نيز افزايش ميدهد. اگر راه آهن از اثر هر يک از عوامل مؤثر بر تقاضاي خدمات نهايي ريلي و کشش آنها مطلع باشد، زمينه هاي مناسب تري را براي تصميم گيري درمورد عرضه زير بنا و همچنين تعيين مناسب قيمت دسترسي در اختيار خواهد داشت. روش فعلي محاسبه تعرفه حمل بار در ايران در بخش دولتي تن – کيلومتر خالص و تعرفه حمل مسافر نفر – کيلومتر مي باشد و در بخش خصوصي، تعرفه حمل بار به روش محور – کيلومتر و حمل مسافر درصد – درآمد مي باشد . در اين پايان نامه با بهره گیری از پرسشنامه و مصاحبه، به شناسایی عوامل موثر بر کشش تقاضای بار و مسافر پرداخته ،و همچنین تمامی عوامل دخیل و تاثیر گذار در تعیین نرخ تعرفه باری و مسافری را شناسایی کرده ام.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

امروزه با در نظر داشتن افزایش روز افزون جمعیت و افزایش تقاضای سفر، رقابت میان بخشهای مختلف حمل ونقل در جذب بار و مسافر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. از این رو راه آهن به عنوان یکی از ایمن ترین شیوه های حمل ونقل بایستی با شناسایی عوامل موثر بر کشش تقاضای بار و مسافر، و همچنین با داشتن یک ساختار مناسب نرخ تعرفه بار و مسافردر جذب هرچه بیشتر بار و مسافر اقدام نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با در نظر داشتن این نکته، در این پژوهش به شناسایی عوامل موثر در تقاضای بار و مسافر و عوامل تاثیرگذار بر تعیین نرخ تعرفه پرداخته و در انتها یک ساختار مناسبی برای نرخ تعرفه بار و مسافر ارائه کرده ایم.

2-1- تعریف مسأله

چنانچه ملاحظه مي گردد حمل و نقل ريلي از لحاظ مصرف سوخت، آلودگي محيط زيست، ايمني و بسياري از پارامتر هاي ديگر از ساير روش هاي حمل و نقل برتر می باشد، به همين علت بررسي بر روي تقاضا و عوامل مؤثر بر روي آن مي تواند از اهميت بالايي برخوردار باشد. اگر راه آهن جمهوري اسلامي ايران اطلاع کامل از تأثير هريک از عوامل مؤثر بر تقاضاي خدمات نهايي ريلي وکشش آنها و همچنین عوامل موثر بر نرخ تعرفه داشته باشد، زمينه هاي مناسب تري را براي تصميم گيري درمورد چگونگي و نحوه عرضه زير بنا و همچنين تعيين مناسب قيمت دسترسي در اختيار خواهد داشت.

3-1- ضرورت و اهمیت پژوهش

با در نظر داشتن نکات تصریح شده در اظهار مسئله و نیز پی بردن به کششهای قیمتی تابع تقاضای حمل با راه آهن و تأثیر آن در انتخاب بهترین شیوه جهت سودآوری بیشتر و یا بکار بردن سیاست تبعیض قیمت و دیگر سیاستها، اهمیت و ضرورت پژوهش بیش از پیش روشن می گردد. راه آهن جمهوری اسلامی ایران، از یک طرف دارای امکانات و تجهیزات وسیعی بوده و از طرف دیگر می تواند تأثیر اساسی در رشد و توسعه اقتصادی ایران داشته باشد.

4-1- اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف اصلی

ارائه ساختار نرخ تعرفه بار و مسافر در راه آهن ایران

2-4-1- اهداف فرعی

1- شناسایی عوامل موثر بر تقاضای بار و مسافر در راه آهن ایران

2- شناسایی عوامل موثر بر تعیین نرخ تعرفه باری و مسافری در راه آهن ایران

5-1- فرضیات پژوهش

فرضيه 1: قیمت نرخ دسترسی(بلیط) بر میزان تقاضای مسافر راه آهن موثر می باشد.

فرضيه 2: قیمت شیوه های دیگر حمل و نقل بر میزان تقاضای مسافر راه آهن موثر می باشد.

فرضيه 3: سرعت حرکت قطار بر میزان تقاضای مسافر راه آهن موثر می باشد.

فرضيه 4: مسافت سفر بر میزان تقاضای مسافر راه آهن موثر می باشد.

فرضیه5: کیفیت خدمات بر میزان تقاضای مسافر راه آهن موثر می باشد.

فرضیه 6 : قیمت شیوه های دیگر حمل و نقل بر میزان تقاضای باردر راه آهن موثر می باشد.

فرضیه 7 : مسافت سفر بر میزان تقاضای بار در راه آهن موثر می باشد.

فرضیه 8 : سرعت متوسط قطار بر میزان تقاضای بار در راه آهن موثر می باشد.

فرضیه 9 : قیمت حمل بار بر میزان تقاضای بار در راه آهن موثر می باشد.

فرضیه 10 : میزان تخفیف با در نظر داشتن افزایش بار بر میزان تقاضای بار در راه آهن موثر می باشد.

فرضیه 11 : آگاهی صاحبان کالا از قوانین و شیوه حمل بر میزان تقاضای بار در راه آهن موثر می باشد.

فرضیه 12 : نوع قطارهای مسافری در تعیین نرخ تعرفه مسافری در راه آهن موثر می باشد.

فرضیه 13 : زمان تقاضا در تعیین نرخ تعرفه مسافری در راه آهن موثر می باشد.

فرضیه 14 : نوع مسیر (شیب و فراز) در تعیین نرخ تعرفه مسافری در راه آهن موثر می باشد.

فرضیه 15 : ارائه خدمات و سرویس های جانبی در تعیین نرخ تعرفه مسافری در راه آهن موثر می باشد.

فرضیه 16 : نوع محموله در تعیین نرخ تعرفه باری در راه آهن موثر می باشد.

فرضیه 17 : نوع واگن های باری در تعیین نرخ تعرفه باری در راه آهن موثر می باشد.

فرضیه 18 : زمان تقاضای سفر در تعیین نرخ تعرفه باری در راه آهن موثر می باشد.

فرضیه 19 : حمل کالاهای خطرناک در افزایش میزان نرخ تعرفه باری در راه آهن موثر می باشد.

فرضیه 20 : حمل کالاهای ترافیکی در افزایش میزان نرخ تعرفه باری در راه آهن موثر می باشد.

فرضیه 21 : نوع مسیر(شیب و فراز) بر میزان نرخ تعرفه باری در راه آهن موثر می باشد.

فرضیه 22 : میزان تخفیف بر میزان نرخ تعرفه باری در راه آهن موثر می باشد.

6-1- روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات در این پروژه، مطالعات نظری برای پایه گذاری مدل، از نوع کتابخانه ای ، پرسش و بهره گیری از نظر خبرگان و بهره گیری از کتب، مقالات، طرحهای انجام شده مرتبط و سایر منابع موجود در زمینه مورد بحث می باشد.

تعداد صفحه : 76

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

دسته بندی : اقتصاد