گرایش تغذیه دام

با عنوان : مطالعه اثر تزریق تستوسترون در خروس­های گله مادر گوشتی برعملکرد گله

دانشگاه آزاد  اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم کشاورزی

گروه آموزشی علوم دامی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: علوم دامی 

  گرایش: تغذیه دام

عنوان:

مطالعه اثر تزریق تستوسترون در خروس­های گله مادر گوشتی برعملکرد گله

استاد راهنما:

دکتر علیرضا صیداوی

 استاد مشاور:

دکتر ملیحه راحتی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-1-1 اهمیت دامپروری در جهان…………………………………………………………………………………… 3

1-1-2 پرورش طیور در ایران………………………………………………………………………………………… 4

1-1-3 پرورش طیور در جهان……………………………………………………………………………………….. 5

1-2 افزايش رشد در صنعت مرغ گوشتي…………………………………………………………………………….. 6

1-3 بيان مسأله……………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4 ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 8

1-5 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 10

1-6 فرضیه پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم: مطالعه منابع

2-1 تولید جوجه یک روزه گوشتی…………………………………………………………………………………… 12

2-1-1 مرغ لاین………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-2 گله های اجداد گوشتی……………………………………………………………………………………… 12

2-1-3 گله های مرغ مادر……………………………………………………………………………………………. 12

2-1-4 کارخانه جوجه کشی………………………………………………………………………………………… 12

2-2 تکنیکهای مدیریتی برای جبران کاهش فعالیت جفتگیری………………………………………………. 12

2-2-1 کنترل وزن بدن و برنامه تغذیهای…………………………………………………………………………. 12

2-2-2 خروس ریزی و نسبت جنسی در ابتدای جوجه ریزی……………………………………………….. 13

2-2-3اسپایکینگ……………………………………………………………………………………………………… 13

2-2-4اینترااسپایکینگ………………………………………………………………………………………………… 14

2-3 تستوسترون برای جبران کاهش فعالیت جفتگیری…………………………………………………………. 14

2-3-1 عملکرد تستوسترون…………………………………………………………………………………………. 15

2-3-2 علل كاهش تستوسترون…………………………………………………………………………………….. 16

2-3-3 تأثیر تستوسترون…………………………………………………………………………………………….. 16

2-3-4 تاثیر تستوسترون بر میزان متابولیسم پایه…………………………………………………………………. 17

2-4علايم کمبودهورمونتستوسترون دربدن………………………………………………………………………. 17

2-4-1 کاهش محسوس حجم و قدرت عضلاني………………………………………………………………. 17

2-4-2 افزايش ميزان تجمع چربي…………………………………………………………………………………. 18

2-4-3 کاهش تراکم استخواني……………………………………………………………………………………… 18

2-4-4 کاهش محسوس قواي جنسي……………………………………………………………………………… 18

2-5 آشنایی با روش‌های واکسیناسیون طیور……………………………………………………………………. 19

2-5-1 روش قطره چشمی………………………………………………………………………………………….. 19

2-5-2 روش تزریقی…………………………………………………………………………………………………. 19

2-5-3 روش تلقیح در نسوج بال………………………………………………………………………………….. 19

2-6 تزریق تستوسترون و تاثیر آن در گونه های مختلف…………………………………………………….. 19

2-6-1 تاثیر تستوسترون در خروس……………………………………………………………………………….. 19

2-6-2 تزریق تستوسترون در جوجه های گوشتی………………………………………………………………. 20

2-6-3 تزریق تستوسترون در خوک……………………………………………………………………………….. 20

2-6-4 تزریق تستوسترون در خرگوش…………………………………………………………………………… 20

2-6-5 تزریق تستوسترون در میش………………………………………………………………………………… 21

2-6-6 تاثیر تستوسترون بر رشد جوجه خروسها……………………………………………………………….. 21

2-6-7 تزریق تستوسترون در پرندگان…………………………………………………………………………….. 22

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-6-8 تستوسترون در بشر………………………………………………………………………………………… 22

2-6-9 تستوسترون در گاو………………………………………………………………………………………….. 22

2-6-10 تزریق تستوسترون در گونه های دیگر………………………………………………………………….. 23

2-7 دستگاه تولید مثل جنس نر در طیور………………………………………………………………………… 23

2-8 سیستم ماهيچه هاوعضلات در طیور………………………………………………………………………… 24

2-9 دستگاه تناسلی و دفع ادرار…………………………………………………………………………………… 24

2-10 علائم فنوتیپی خروسهای بالغ……………………………………………………………………………….. 26

2-10-1 خروس تیپ آ………………………………………………………………………………………………. 26

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-10-2 خروس تیپ بی…………………………………………………………………………………………….. 26

2-10-3 خروس تیپ سی…………………………………………………………………………………………… 27

2-11 عوامل موثردرایجاد خروسهای نوع سی…………………………………………………………………. 27

2-11-1 بستر نا مناسب………………………………………………………………………………………………. 27

2-11-2 تهویه نامناسب………………………………………………………………………………………………. 27

2-11-3 تغذیه نامناسب………………………………………………………………………………………………. 27

2-12 ضریب پراکندگی در خروسهای مولد……………………………………………………………………. 28

2-13 دمایی نامناسب………………………………………………………………………………………………….. 28

2-14 پرورش نامناسب……………………………………………………………………………………………….. 28

2-15 بیماریها……………………………………………………………………………………………………………. 28

فصل سوم: مواد و روشها

3-1 حیوانات موردآزمایش………………………………………………………………………………………….. 30

3-2 سالنهای آزمایش………………………………………………………………………………………………….. 30

3-3 نوع هورمون……………………………………………………………………………………………………….. 30

3-4 جمع آوری نمونه………………………………………………………………………………………………… 30

3-5 ساعت روشنایی………………………………………………………………………………………………….. 30

3-6 شدت روشنایی…………………………………………………………………………………………………… 31

3-7 زمان تغذیه…………………………………………………………………………………………………………. 31

3-8 سیستم تغذیه مرغ………………………………………………………………………………………………… 31

3-9 سیستم تغذیه خروس……………………………………………………………………………………………. 31

3-10 هفته تزریق………………………………………………………………………………………………………. 31

3-11 روش تزریق…………………………………………………………………………………………………….. 31

3-12 رفتار بعد تزریق………………………………………………………………………………………………… 32

3-13 رفتار بعد اسپایک………………………………………………………………………………………………. 32

3-14 کندلینگ………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-15 ترابل شوتینگ…………………………………………………………………………………………………… 32

3-16 درصد تلفات……………………………………………………………………………………………………. 32

3-17 تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………… 33

فصل چهارم: نتایج

4-1 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها برمیانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

4-1-1 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون بهخروس‌ها برمیانگین درصد جوجه ‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44………………………………………………………………………………………………………………….. 35

4-1-2 اثرتزریق غلظت‌های مختلفهورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد جوجه ‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 45………………………………………………………………………………………………………………….. 35

4-1-3 اثرتزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها برمیانگین درصد جوجه ‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46………………………………………………………………………………………………………………….. 36

4-1-4 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصدجوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47………………………………………………………………………………………………………………….. 36

4-1-5 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصدجوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48………………………………………………………………………………………………………………….. 36

4-1-6 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصدجوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49………………………………………………………………………………………………………………….. 37

4-1-7 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصدجوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50………………………………………………………………………………………………………………….. 37

4-1-8 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصدجوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)…………………………………………………………………………………. 37

4-2 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترونبه خروس‌هابرمیانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی 38

4-2-1 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44……………………………………………………………………………………………………………………………. 38

4-2-2 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 45……………………………………………………………………………………………………………………………. 38

4-2-3 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46……………………………………………………………………………………………………………………………. 39

4-2-4 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47……………………………………………………………………………………………………………………………. 39

4-2-5 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48……………………………………………………………………………………………………………………………. 39

4-2-6 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49……………………………………………………………………………………………………………………………. 39

4-2-7 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

4-2-8 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)…………………………………………………………………………………………….. 40

4-3 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی   40

4-3-1 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44………………………………………………………………………………………………………………………… 41

4-3-2 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 45………………………………………………………………………………………………………………………… 41

4-3-3 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46………………………………………………………………………………………………………………………… 41

4-3-4 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47………………………………………………………………………………………………………………………… 42

4-3-5 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48………………………………………………………………………………………………………………………… 42

4-3-6 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49………………………………………………………………………………………………………………………… 42

4-3-7 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50………………………………………………………………………………………………………………………… 43

4-3-8 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)……………………………………………………………………………………… 43

4-4 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی…………………………………………………………………………………………………………………….. 43

4-4-1 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44………………………………………………………………………………………………………………. 44

4-4-2 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 45………………………………………………………………………………………………………………. 44

4-4-3 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46………………………………………………………………………………………………………………. 44

4-4-4 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47………………………………………………………………………………………………………………. 45

4-4-5 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48………………………………………………………………………………………………………………. 45

4-4-6 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولیدتخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49………………………………………………………………………………………………………………. 45

4-4-7 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولیدتخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50………………………………………………………………………………………………………………. 46

4-4-8 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولیدتخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)…………………………………………………………………………….. 46

4-5 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی… 46

4-5-1 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44 47

4-5-2 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر­ گوشتی در هفته 45 47

4-5-3 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46 47

4-5-4 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47 47

4-5-5 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48 48

4-5-6 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49 48

4-5-7 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50 48

4-5-8 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)………………………………………………………………………………………………………………….. 48

4-6 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی……………. 49

4-6-1 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44.. 49

4-6-2 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 45.. 49

4-6-3 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46.. 49

4-6-4 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47.. 50

4-6-5 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48.. 50

4-6-6 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49.. 50

4-6-7 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50.. 50

4-6-8 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)……………………………………………………………………………………………………………………………. 50

4-7 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی 51

4-7-1 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44     51

4-7-2 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 45     51

4-7-3 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46     52

4-7-4 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47     52

4-7-5 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48     52

4-7-6 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49     53

4-7-7 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50     53

4-7-8 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)………………………………………………………………………………………………………………….. 53

فصل پنجم: بحث

5-1 بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 62

5-2 عوارض مصرف طیور هورمونی برای بشر……………………………………………………………… 63

5-3 مکانیزم تاثیر تستوسترون……………………………………………………………………………………….. 63

5-4 ﺗﻨﻈﻴﻢ اسپرماتوژنز………………………………………………………………………………………………… 64

5-5 کنترل اسپرماتوژنز……………………………………………………………………………………………….. 64

5-6 کاهش وزن تخم مرغ……………………………………………………………………………………………. 65

5-7 تاثیر اسپایکینگ…………………………………………………………………………………………………… 65

5-8 مقایسه تزریق با دوزهای مختلف…………………………………………………………………………….. 65

5-9 تاثیر تستوسترون بر وزن خروسها……………………………………………………………………………. 65

نتیجه گیری :……………………………………………………………………………………………………………… 66

پیشنهادات :………………………………………………………………………………………………………………. 66

منابع

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………… 68

چکیده

امروزه در گله های مادر گوشتی با مشکل مدیریتی خروس مواجه هستیم که در هفته های 45 به بعد در تقریبا تمام دچار یک کاهش جوجه در­آوری خواهیم بود و برای حل این مشکل از روش های اسپایکینگ یا تزریق خروس جوان به گله پیر بهره گیری می گردد که توام با ریسک بهداشتی و هزینه بالا خواهد بود.

طبق اندازی گیری های انجام شده از تستوسترون خون خروس های گله نظاره گردید که از ابتدای تولید تا هفته 28 این هورمون افزایش یافته و بعد آن در ادامه طریقه کاهشی داشته می باشد پس در این پژوهش تزریق تستوسترون را در هفته 45 تولید انجام دادیم و نتایج آن را نیز مورد مطالعه قرار گرفت.

تستوسترون به عنوان هورمون جنس نر در رشد و تکامل اسپرم ها و بروز صفات ثانویه تأثیر اساسی کلیدی داشته.

در این پژوهش چهار تیمار که تیمار ها عبارتند از تزریق با دز 1/0 سی­سی و 2/0 سی­سی و 3/0 سی­سی و شاهد و اسپایک شده که برای هر تیمار چهار تکرار در نظر گرفته شده و در مجموع بر روی 1140 قطعه خروس و 16220 قطعه مرغ سویه راس در قالب 20 پن مورد آزمایش قرار گرفت که رکورد ها با طرح کاملا تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند مورد تزریق در دو نوبت ابتدای هفته 45 تولیدی و 46 تولیدی انجام گردید و صفات مورد اندازی گیری را نیز از ابتدای هفته 41 تا انتهای 50 مورد اارزیابی قرار گرفت

صفات مورد اندازی قرار گرفته عبارتند از وزن تخم مرغ وزن مرغ وزن خروس درصد تولید و درصد جوجه در آوری که نتایج نشان دادند تزریق در مقدار 1/0 سی­سی تفاوت معنی داری داشته و باعث بالا رفتن درصد جوجه در آوری گردید.

کلمات کلیدی: مرغ مادر گوشتی، تستوسترون، خروس، تخم­مرغ، جوجه­ درآوری

1-1 مقدمه

از بدو خلقت بشر، غذا و تغذيه يکى از مسائل عمده براى آدميان بوده می باشد، و با وجود اينکه بشر در عصر جديد توانسته می باشد پيشرفت‌هاى چشمگيرى در شئون مختلف زندگى خود پديد آورد. باز هم مسئله غذا و تغذيه در جوامع بشرى از نظر اقتصادى و اجتماعى از اولويت خاصى برخوردار می باشد. امروزه اهميت تغذيه تا آن حد می باشد که يکى از معيارهاى مهم درجه سطح تمدن و درجهٔ پيشرفت هر جامعه محسوب مى‌گردد. زيرا در پيشرفت همه جانبه يک اجتماع درجهٔ سلامت روحى و جسمى افراد آن جامعه عامل تعيين‌کننده مى‌باشد. بخش طیور در طول دو دهه گذشته بعلت تولید فشرده، پیشرفت های ژنتیکی، بهبود کنترل بیماری و اقدامات زیستی ، افزایش درآمد و جمعیت انسانی و شهرنشینی متحمل تغییرات عمده ساختاری گردیده­می باشد.(1) این تغییرات فرصت های فوق العاده ای برای تولید کنندگان مرغ، به ویژه تولیدکنندگان خرد برای بهبود درآمد به وجودآورده می باشد. همچنین بدلیل گستردگی علوم، پیشرفت روز افزون دانش بشری و دسترسی آن به زیر لایه های تخصصی دردنیا، شاهد روابط بسیار نزدیک علم اقتصاد با علوم کشاورزی هستیم. با تکیه بر علم اقتصاد و پیروی از علوم تخصصی، می توان طرح های کشاورزی را هدفمند نمود. علم دامپروری هم، یکی از بخش های مهم کشاورزی می باشد که، از این قاعده مستثنی نیست امروزه مصرف گوشت سفید نسبت به گوشت قرمز بیشتر بوده که از علت های آن می توان به توصیه های مکرر پزشکی و ارزانتر بودن و سالمتر بودن آن دانست با در نظر داشتن نیاز روز افزون آن بایستی اقدامات لازم برای زیر ساخت های آن انجام گردد.(2)

1-1-1 اهمیت دامپروری در جهان

جمعيت دنيا در حال حاضر به‌سرعت افزايش پيدا مى‌کند. سرعت اين افزايش به حدى می باشد که دانشمندان علوم مختلف آن را انفجار جمعيت ناميده‌اند. در آغاز قرن اول جمعيت جهان در حدود يک‌چهارم ميليارد و در سال ۱۶۵۰ ميلادى جهان کمتر از نيم ميليارد بود. در سال ۱۸۵۰ جمعيت دنيا دو برابر گردید، در قرن بعد يعنى ۱۹۵۰ جمعيت دوباره دو برابر شده و به حدود ۵/۲ ميليارد و در سال ۲۰۰۰ به بيش از ۶ ميليارد و در ۵۰ سال آينده باز دو برابر خواهد گردید.(2)

خلقت بشر، غذا و تغذيه يکى از مسائل عمده براى آدميان بوده می باشد، و با وجود اينکه بشر در عصر جديد توانسته می باشد پيشرفت‌هاى چشمگيرى در شئون مختلف زندگى خود پديد آورد، باز هم مسئله غذا و تغذيه در جوامع بشرى از نظر اقتصادى و اجتماعى از اولويت خاصى برخوردار می باشد. امروزه اهميت تغذيه تا آن حد می باشد که يکى از معيارهاى مهم درجه سطح تمدن و درجهٔ پيشرفت هر جامعه محسوب مى‌گردد. زيرا در پيشرفت همه جانبه يک اجتماع درجه سلامت روحى و جسمى افراد آن جامعه عامل تعيين‌کننده مى‌باشد. جمعيت دنيا در حال حاضر به‌سرعت افزايش پيدا مى‌کند. سرعت اين افزايش به حدى می باشد که دانشمندان علوم مختلف آن را انفجار جمعيت ناميده‌اند. درآغازقرن اول جمعيت جهان در حدود يک‌چهارم ميليارد و در سال ۱۶۵۰ ميلادى جهان کمتر از نيم ميليارد بود. در سال ۱۸۵۰ جمعيت دنيا دو برابر گردید، در قرن بعد يعنى ۱۹۵۰ جمعيت دوباره دو برابر شده و به حدود ۵/۲ ميليارد و در سال ۲۰۰۰ به بيش از ۶ ميليارد و در ۵۰ سال آينده باز دو برابر خواهد گردید .با این طریقه افزایش، احتياجات براى توليدات دامى دو برابر خواهد گردید. ولى به‌طورى­که مى‌دانيم در حال حاضر در اکثر کشورها، مردم با سوء تغذيه مواجه هستند. تخمين زده مى‌گردد که ۴۰% مردم جهان دچار سوء تغذيه هستند. بيشتر اين سوء تغذيه به علت کمبود مواد پروتئينى با کيفيت بالا، مثل گوشت، شير و تخم‌مرغ می باشد.(3)

1-1-2 پرورش طیور در ایران

تا چند دهه پيش ، پرورش طيور در ايران بصورت كاملاً روستايي و اوليه صورت مي­گرفت، بدين ترتيب كه هر خانواده روستايي، تعداد معدودي مرغ و خروس و ساير طيور اهلي از قبيل اردك و غاز و ندرتاً بوقلمون را براي مصرف خود، نگاهداري مي­نمود .اغلب مقصود اصلي از نگاهداري اين تعداد معدود طيور بومي نيز تهيه تخم مرغ مصرفي خانواده بوده و كمتر پرورش از نظر گوشت مرغ مورد توجه قرار مي­گرفت ، فقط نيمچه خروس هاي اضافي و يا مرغهاي مسن و پير را كه از تخم رفته بودند ، به عنوان گوشت در جشن ها و عزاداريها به مصرف مي رساندند . در شهرها مصرف گوشت طيور بسيار پايين بوده و از مازاد توليد در روستاها تامين مي­گرديداز اين رو گوشت طيور تأثیر قابل توجهي در غذاي روزمره مردم وجود نداشت . به­علاوه از نظر پرورش اقتصادي و اصلاح نژاد و تشخيص مرغهاي بومي نيز هيچگونه اقدامي صورت نمي­گرفت ، حال آنكه در كشورهاي ديگر ، از دهها سال پيش به پرورش طيور تجارتي­وعلمي پرداخته و قسمتي از مصرف پروتئين حيواني­آنهاراتوليدات ­­­طيور تشكيل ­مي­داده­می باشد.(شکل1-1)امروزه واحدهای مرغداری بسیار بزرگی هست که از جنبه اقتصادی دارای اهمیت زیادی هستند در حال حاضر صنعت پرورش طیور به اندازه­ای گسترش پیدا کرده که گاهی گله های طیور موجود در یک واحد به مرز یک میلیون قطعه می رسد سرعت صنعتی شدن پرورش طیور در نیمه قرن اخیر به حدی می باشد که شاید در آینده نزدیک، دیگر مراکز کوچک تولیدی حتی در کشورهای در حال توسعه هم دیده نشود از سال ۱۹۳۰ تا به حال، تولید تخم مرغ سالیانه به ازای هر مرغ تقریبا دو برابرشده­می باشد.(3)

شکل 1-1 پراکندگی طیور در نواحی گوناگون ایران

1-1-3 پرورش طیور در جهان

بخش طیور در طول دو دهه گذشته بعلت تولید فشرده، پیشرفت های ژنتیکی، بهبود کنترل بیماری و اقدامات زیستی ، افزایش درآمد و جمعیت انسانی و شهرنشینی متحمل تغییرات عمده ساختاری گردیده می باشد. این تغییرات فرصت های فوق العاده ای برای تولید کنندگان مرغ، به ویژه تولیدکنندگان خرد برای­بهبود درآمد به وجودآورده می باشد.

(شکل2-1) گوشت مرغ در سراسر جهان مصرف می­گردد و در طول چند دهه گذشته، محبوبیت آن در بسیاری از کشورها افزایش یافته می باشد. مانند علت های این افزایش مصرف هزینه نسبتا کم تولید، نرخ رشد سریع مرغ، ارزش غذایی بالای گوشت و معرفی بسیاری از محصولات جدید هستند. به گونه کلی، صنعت طیور به گونه چشمگیری در طول 50 سال گذشته تغییر کرده می باشد. در گذشته طیوردر گله های کوچک تولید می­گردید و اکثرا به عرضه تخم مرغ برای طرفداری از واحدهای کوچک مزرعه ، و تخم مرغ و محصولات فرعی پرندگان زنده از سرمایه گذاری تخم مرغ زنده در بازارهای محلی فروخته گردید. امروزه صنعت طیور به شدت یکپارچه و توسط مدیریت تعدادی از شرکت های بزرگ انجام می­گیرد.

برای تدوین و فرموله کردن جیره غذایی از کامپیوتر بهره گیری می­گردد به عنوان مثال فرمولاسیون خوراک، پیش بینی طریقه بازار، کنترل تجهیزات برای پردازش گوشت، و به­تازگی، به کارگیری ماشین آلات برای بازرسی خودکار و درجه بندی از موارد مهم در سالهای اخیر بوده­می باشد. اینترنت و تجارت الکترونیک تأثیر مهمی در بازاریابی اعمال می­نماید . به علاوه، کشاورزان شروع به یادگیری تخصص در جنبه های مختلف پرورش طیورنموده و امروزه، در مراحل گوناگون به­عنوان مثال، پرورش، خروج از زونا و یا فرآوری گوشت از متخصصین مربوطه بهره گیری می­گردد. امروزه تولیددر فارمهای چند صد هزار تا چند میلیون پرنده در فارم انجام می­پذیرد. این عملیات نیازمند مدیریت دقیق و موثر به منظورتولیدات سودآور میباشد. ادغام مراحل گوناگون پرورش مثل مرحله هچری، نگهداری، کشتار و فراوری پس از آن برای تولید مقرون به صرفه و رقابتی یکی دیگر از تغییرات عمده ای در ساختار صنعت طیورمی­باشد.(4،3،2)

شکل 1-2 پراکندگی پرورش طیور در نواحی گوناگون جهان      

1-2 افزايش رشد در صنعت مرغ گوشتي

بهبود عملكرد در نژادهای گوشتی با بروز صفات منفي و مانند با كاهش باروري نيز توأم بوده می باشد. انتخاب ژنتيكي براي افزايش رشد در مرغ‌ها، سبب افزايش اوولاسيون نامنظم و سندروم توليد تخم مرغ غير قابل جوجه‌كشي شده و در خروس‌ها كاهش شديد فعاليت جنسي را بهمراه داشته­می باشد. با در نظر داشتن وجود ارتباط بين رشد و ساير پارامترهاي توليد با يكديگر از قبيل سن توليد اولين تخم مرغ ، درصد توليد، وزن تخم و غيره، اينكه بهترين نوع پرورش متعادل چگونه بايد باشد سوالي می باشد كه هنوز بدرستي به آن پاسخي داده نشده می باشد. توليدكنندگان نژادها همواره بر يكنواختي وزن گله در دوره پرورش تأكيد دارند و آنرا مهمترين عامل رمز موفقيت گله در دوره توليد مي‌دانند. در درستي اين موضوع اگرچه جاي شكي وجود ندارد معهذا چگونگي دست‌يابي به آن همواره آسان نيست. وجوداختلاف ژنتيكي در بين مرغ‌هاي يك گله­از نظر پتانسيل رشد و محدوديت غذايي كه سبب ايجاد رقابت در دستيابي به دان ميشود موجب بروز و يا افزايش درصد غير يكنواختي وزن در گله مي‌گردد كه حداقل نتيجه ناخواسته آن عدم پيك مناسب گله و توليد تخم مرغ‌هاي با وزن غير يكنواخت می باشد. 

بعداز رسيدن گله به بلوغ جنسي،امكان دستيابي به بهترين عملكرد و توليد بيشترين جوجه بشرطي عملي­می باشد كه مرغ و خروس‌هاي گله به مرحله توليد حقيقي يا واقعي نيز رسيده باشد  بعبارت ديگر ، گامت‌هاي توليد شده بايد حداكثر قدرت نطفه داري ، توان رشد و تكامل را نيز داشته باشند.(4،3)

1-3 بيان مسأله

تولید گوشت مرغ و همچنین تخم مرغ به صورت صنعتی به این شکل می­باشدکه در هر سویه از آن با انتخاب های فراوان و انجام کارهای آزمایشگاهی ژنتیکی در بخش پرورشی لاین به خالص سازی و رسیدن به خصوصیات و صفات مورد نظر می­پردازند که نتاج حاصله تامین کننده جوجه های واحدهای اجداد بوده که در4 خط پرورش یافته و در نهایت تاج­گیری شده که­از این نتاج آنها در واحد های مادر بهره گیری نموده سپس در مرحله آخرازنتاج آنها در واحدهای پرورشی مورداستفاده قرار می­گیرد که با نام­های واحد پرورشی نیمچه گوشتی و واحد تخم گذار معرفی می­شوند.

در یک نگاه کلی متوجه آن خواهیم گردید که اهداف کیفی جوجه متولد شده­از نظر زنتیکی بیشتر در خطوط لاین و اجداد پی گیری خواهد گردید و در مرغ مادر تولید جوجه بیشتر به­ازای مرغ پای تولید هدف نهائی بوده دراین میان مادر های گوشتی از معضلات تولیدی بیشتری نسبت به مادرهای تحمگذار برخوردار هستند به عنوان مثال پرورش خروس و حفظ کردن آن درزمان تولید درواحدهای تخمگذار به مراتب آسانتر بوده که­البته یکی­از عوامل­آن آزاد بودن دان مصرفی برای ماکیان تخمگذار درطی روشنایی سالن­ها بوده­درعوض برای خروسهای مادر گوشتی دان به صورت محدود شده در اختیار پرنده قرار گرفته که خود باعث ایجاد رقابت کرده و پراکندگی وزنی را بیشتر نموده و در نهایت تعدادی از خروسها ضعیفتر که به دان مورد نظر دسترسی نداشته حذف می­شوند.

یکی دیگراز معضلات مدیریت تغذیه خروس های مادر گوشتی نبود سیستم غذارسان مناسب بوده که­چه به صورت بشقابی و چه به صورت ریلی تنها با اختلاف ارتفاع بیشتر از غذارسان مرغ ها مدیریت می­گردد که این خود مشکلاتی را در پی دارد زیرا تعداد خروس ها ی که از قد بلند برخوردار نبوده حذف می­شوند ویا تعدادی از مرغ ها با اندام کشیده می­توانند از دان خروس ها بهره گیری کنند معضلات ذکر گردیده حاکی از آن می باشد که متاسفانه علی رقم دستیابی تولید مناسب تخم مرغ دستیابی به حداکثر جوجه مویثر نیست این مهم، نیاز به کار بیشتر و مدیریت مناسب روی خروسها می­باشد.

بعداز نظاره نمودار جوجه درآوری دربسیاری ازگله­های مادر در ایران نظاره می­گردد که در40 هفته تولیدی دراکثرقریب به اتفاق بعدازهفته 20 تولید، دچار یک افت جوجه درآوری خواهیم بود که تا پایان­دوره­بیشتر هم خواهد گردید ،که البته راه حل متداول اسپایکینگ[1] خروسها می­باشد که خود نیز مشکلاتی اعم از ریسک بهداشتی، مدیریت خاص برای حفظ خروسهای جوان و هزینه بسیار بالا را به همراه دارد . دراین پژوهش انتظار می رود با تزریق تستوسترون به عضله سینه خروس ها در هفته 20 تولید باعث بالا رفتن هورمون جنسی آنها شده وفعالیت بیشترآنها را داشته باشیم که البته این نتایج را درجوجه ­درآوری مورد بحث وتحلیل خواهیم گذاشت.

تعداد صفحه :89